loading1
loading2

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.themedicalproject.gr (στο εξής η «ιστοσελίδα») είναι μια διαδικτυακή πύλη, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει στους κ. Κωνσταντίνο Καλαμπάκα, Δημήτριο Καραγιάννη και Γεώργιο Μπασδέκη.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται στον χρήστη/επισκέπτη και παρέχει πληροφορίες και ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τον χώρο της σωματικής υγείας και ειδικότερα για: κρυοθεραπεία, σωματική απόδοση, εμβιομηχανικό έλεγχο, tensiomyography, ανάλυση κίνησης παιδιών και εφήβων, αθλητική, αισθητική και χαλαρωτική μάλαξη, αθλητική διατροφή, τεστ αντίληψης, ευεξία, χαλάρωση, αντιμετώπιση, αλλά και χρήσιμες ενημερώσεις, ενώ συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας μπορεί να επικοινωνεί με τους ιδρυτές και το προσωπικό του The Medical Project.

Οι ιδρυτές και το προσωπικό είναι υπεύθυνοι του The Medical Project, το οποίο δημιουργήθηκε για να προσφέρει επιστημονικά άρτιες και τεχνολογικά σύγχρονες υπηρεσίες πρόληψης, αξιολόγησης, επανεκπαίδευσης και αντιμετώπισης σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.

O χώρος πολλαπλών δράσεων υγείας The Medical Project είναι πλήρως εξειδικευμένος και άρτια εξοπλισμένος με τα πλέον σύγχρονα, ανώδυνα και αποτελεσματικά μέσα, με βάση τους σύγχρονους κανόνες της ιατρικής και αθλητικής επιστήμης, μέσω της χρήσης αναγνωρισμένου κατάλληλου εξοπλισμού. Όλα τα ανωτέρω παρέχονται στο πλαίσιο των γενικά αποδεκτών κανόνων και μεθόδων της επιστήμης, όπως αυτοί διαμορφώνονται με βάση τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης σύγχρονης επιστημονικής έρευνας και τεκμηρίωσης.

Οι παρακάτω όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας. Η αποδοχή και η δέσμευση προς συμμόρφωση των παρακάτω όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα. Ο χρήστης/επισκέπτης καλείται να διαβάσει με προσοχή τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, σε περίπτωση δε, που δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείται να μην προχωρήσει στη χρήση της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα ή/και οι προμηθευτές της επιφυλάσσονται ρητά τους δικαιώματός τους να προβαίνουν σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των παρόντων όρων, αλλά και, εν γένει, του περιεχόμενου αυτής, και χωρίς αιτιολόγηση, ανά πάσα στιγμή και ανά διαστήματα και ότι, θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/επισκεπτών να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους.

Η από μέρους των χρηστών/επισκεπτών συνεχής χρήση των υπηρεσιών θα θεωρείται ως αποδοχή των εν λόγω αναθεωρημένων όρων. Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Συμφωνώ και αποδέχομαι αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι πληροφορίες, οι απόψεις και το εν γένει περιεχόμενο που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα, γραφικά, εικόνες, ήχο, video) δεν είναι δεσμευτικό και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, παρέχοντας έτσι μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων σε διάφορα πρακτικά ζητήματα σωματικής υγείας και ευεξίας του συγκεκριμένου χώρου. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν ή υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή αντιμετώπιση και τη σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενή. Για οποιαδήποτε εξέταση, διάγνωση ή αντιμετώπιση συνιστάται η επίσκεψη στον εξειδικευμένο ιατρό ή ιατρικό προσωπικό.

Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που δύνανται να προέλθουν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που βασίστηκε, μερικά ή συνολικά, σε πληροφορίες που η ίδια παρέχει. Η ιστοσελίδα συνεργάζεται με προμηθευτές και τρίτα μέρη σε όλα τα στάδια της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής του περιεχομένου της. Ως εκ τούτου επιφυλάσσεται ρητά για την ακρίβεια, την ασφάλεια, την καταλληλότητα και την ποιότητα τους. Στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας έχουν την ευθύνη για τη διασταύρωση και αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών με τη βοήθεια του θεράποντος ιατρού τους και ενθαρρύνονται να υποβάλουν όποιες παρατηρήσεις ή διορθώσεις έχουν στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι τα σχόλια ή/και μαρτυρίες ατόμων που αναρτούν στην ιστοσελίδα παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη που τα αναρτά. Το περιεχόμενο από τα σχόλια ή/και μαρτυρίες ατόμων που υποβάλλουν οι χρήστες/επισκέπτες στην ιστοσελίδα είναι ορατό από το σύνολο των χρηστών/επισκεπτών και δημοσιεύεται ανώνυμα, στα πλαίσια του ιατρικού απορρήτου και της επαγγελματικής εχεμύθειας που απαιτείται σε σχέση με τα στοιχεία ή και τις πληροφορίες που αναρτώνται ή γνωστοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας. Τα σχόλια ή/και μαρτυρίες των χρηστών/επισκεπτών είναι απλά απόψεις και οι τυχόν αξιολογήσεις έχουν χαρακτήρα καθαρά ενημερωτικό.

Επίσης, δεν αποτελούν πρόταση για οποιαδήποτε ιατρική-διαγνωστική εξέταση ή αντιμετώπιση. Συνιστάται οι ερωτήσεις ή/και πληροφορίες που απευθύνονται προς τους υπευθύνους ή το προσωπικό μέσω της φόρμας επικοινωνίας, να μην περιλαμβάνουν ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά θέματα υγείας ή προϊόντα που δίδονται μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και ότι θα τηρούν τους ειδικότερους τυχόν όρους, όπως ισχύουν και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Επίσης, υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της ιστοσελίδας για:

Οι χρήστες/επισκέπτες φέρουν αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτήν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή εξ’αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την ιστοσελίδα έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της.

Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών, κατόπιν ίδιας αξιολόγησης, να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να αφαιρεί, να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση σε αυτήν, εφόσον κρίνει καλόπιστα ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης της. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας, ο χρήστης/επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την ιστοσελίδα στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης και να την αποζημιώσει για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

H ιστοσελίδα με κάθε τρόπο προσπαθεί, ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτήν ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτή, όπως και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτή μέσω της συμμετοχής τρίτων.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας παρέχονται ‘‘ως έχουν’’. Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενό της δεν υποκαθιστά την επαγγελματική συμβουλή, διάγνωση ή αντιμετώπιση, ούτε υποκρύπτει οποιαδήποτε προτροπή για την ενέργεια ή μη συγκεκριμένων πράξεων, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών, κατόπιν ίδιας αξιολόγησης, να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της. Η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας, των servers της ή/και προμηθευτών και τρίτων, μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία.

Η ιστοσελίδα δηλώνει ρητά ότι, δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τρίτων ή/και των προμηθευτών της, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους. Η ιστοσελίδα ενδέχεται να δημοσιεύει ορισμένες ανακοινώσεις, ενημερώσεις, νέα επιστημονικής φύσεως με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους της αναφορικά με την καταλληλότητα, την πληρότητα, την έλλειψη λαθών ή την επάρκεια των εν λόγω πληροφοριών. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

Ανωτέρα βία: Οι ιδρυτές και το προσωπικό δεν φέρνουν καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, κ.λπ.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται και αναγνωρίζουν ότι το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, ήχος, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών της και διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. προμηθευτών ή εταιριών) αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους. Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών.

Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή η εξαγωγή, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα, του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας, ο διαχειριστής της επιφυλάσσεται για την άσκηση οποιουδήποτε νομίμου δικαιώματός του. Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του διαχειριστή. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο συνεπάγεται τις ευθύνες και επισύρει τις ποινές που ορίζει ο νόμος. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορούν οι χρήστες/επισκέπτες να επικοινωνήσουν μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω email στο info@themedicalproject.gr.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής των χρηστών/επισκεπτών και η σημασία της προστασίας των δεδομένων, που δύνανται να συλλέγονται, προκειμένου για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, αποτελεί προτεραιότητα και κανόνα της ιστοσελίδας και λαμβάνονται εύλογα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας, ακεραιότητας και του απορρήτου των πληροφοριών, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Με τη διαβίβαση των δεδομένων οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν. Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης απορρήτου καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις προαναφερθείσες ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της – ηλεκτρονικής ή άλλης – αλληλογραφίας και ενημέρωσης για υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους.

Οι χρήστες/επισκέπτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε πράξη που ήθελε διενεργηθεί με τη χρήση των δεδομένων και αναλαμβάνουν την ευθύνη της αμέσου ενημέρωσης της ιστοσελίδας, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε παραβίαση ή διαρροή τους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Επίσης, δε έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τυχόν τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα της και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των ως άνω στοιχείων και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τους χρήστες/επισκέπτες, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την τυχόν αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών, καθώς επίσης και να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους χρήστες/επισκέπτες σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

 

COOKIES

Μέσω της ιστοσελίδας δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο.

Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να ελέγχει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) που χρησιμοποιεί, οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην επιτρέπουν την εξ αρχής αποδοχή των cookies και να ζητούν την ενεργό επιλογή του για κάθε εγκατάσταση.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η ιστοσελίδα πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες/επισκέπτες. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware), είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης εντοπίσει κάποιο πρόβλημα σχετικό με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα το διαχειριστή.

 

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η ιστοσελίδα δύναται να παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων (links), σαν μία επιπλέον πηγή πληροφοριών, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Ο επισκέπτης/ χρήστης των συνδεδεμένων ιστότοπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών τους και για την οποιαδήποτε ενδεχομένως συναλλαγή τυχόν προκύψει από την επικοινωνία αυτή.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ιστοσελίδα δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή, καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης, όπως ήδη έχει αναφερθεί σχετικώς κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας. Σε περίπτωση που κάποιοι όροι κριθούν άκυροι από τα Ελληνικά Δικαστήρια, η ακυρότητα αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα και των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την ιστοσελίδα των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τον διαχειριστή ή/και τους προμηθευτές του που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Ο χρήστης/επισκέπτης δηλώνει και εγγυάται ότι υποχρεούται να αποζημιώσει την ιστοσελίδα ή/και τους προμηθευτές της για κάθε ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση που τυχόν προκύψει εις βάρος τους σε σχέση με τη χρήση της. Επίσης, δηλώνει και εγγυάται ότι, θα απαλλάξει τον διαχειριστή ή/και τους προμηθευτές της από κάθε αξίωση, αποζημίωση, απώλεια ή δαπάνη (περιλαμβανομένων νομικών εξόδων, τελών και αμοιβών) που τυχόν αυτοί υποστούν ή καταβάλουν εξαιτίας της εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη χρήση της ιστοσελίδας κατά τρόπο αντίθετο στους παρόντες όρους ή στο Νόμο εν γένει.